Algemene Voorwaarden

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Artikel 3 – Aanbod

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

Artikel 5 – Wijzigingen

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Artikel 7 – Inschakeling derden

Artikel 8 – Prijzen

Artikel 9 – Facturering en betaling

Artikel 10 – Adviezen

Artikel 11 – Leveringstermijn(en)

Artikel 12 – Levering en risico

Artikel 13 – Inspectie

Artikel 14 – Verplichtingen Klant

Artikel 15 – Klachten

Artikel 16 – Gebruik van het Portaal

Artikel 17 – Onderhoud en aanpassingen

Artikel 18 – Gebruiksrecht

Artikel 19 – Privacy

Artikel 20 – Opschorting en ontbinding

Artikel 21 – Aansprakelijkheid

Artikel 22 – Intellectuele eigendomsrechten

Artikel 23 – Overige bepalingen

 

Artikel 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Algemene Voorwaarden: onderhavige Algemene Voorwaarden van Huidpraktijkshop.
 • Diensten: al hetgeen Huidpraktijkshop ten behoeve van een Klant, binnen het kader van de Overeenkomst maakt, doet en/of onderneemt.
 • Huidpraktijkshop: de onderneming die de Diensten aan een Klant aanbiedt en uitvoert en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73560332.
 • Overeenkomst: al hetgeen tussen Huidpraktijkshop en een Klant is overeengekomen.
 • Product(en): alle zaken, hoe ook genaamd of aangeduid, die het onderwerp zijn van deze Overeenkomst.
 • Klant: iedere persoon met wie Huidpraktijkshop een Overeenkomst aangaat dan wel een aanbieding doet.
 • Partij(en): Huidpraktijkshop en/of de Klant.
 • Portaal: een online portaal van Huidpraktijkshop waar de Klant – indien overeengekomen – gebruik van kan maken en bestellingen in terug kan vinden.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Op alle rechtsbetrekkingen met Huidpraktijkshop zijn uitsluitend deze Algemene voorwaarden van toepassing. Door een Klant gehanteerde algemene voorwaarden en andere (van de Algemene voorwaarden afwijkende) bedingen worden door Huidpraktijkshop uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3 – Aanbod

 1. Alle aanbiedingen van Huidpraktijkshop zijn te allen tijde vrijblijvend en hebben een beperkte geldigheidsduur.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Producten en/of Diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken.
 3. Alle verstrekte informatie door Huidpraktijkshop (waaronder prijzen, maten, kleuren, samenstellingen en/of andere aanduidingen van de Producten) zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld.
 4. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Huidpraktijkshop niet.

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand indien Huidpraktijkshop een aanbod of order van een Klant schriftelijk of elektronisch aanvaardt en/of door (het begin van) feitelijke uitvoering door Huidpraktijkshop. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding door Huidpraktijkshop niet aan de Klant is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid om de Overeenkomst te ontbinden.
 2. Alle Overeenkomsten met Huidpraktijkshop komen tot stand onder de ontbindende voorwaarde: “Zolang de voorraad bij Huidpraktijkshop of de leverancier van Huidpraktijkshop strekt”.

Artikel 5 – Wijzigingen

 1. Huidpraktijkshop heeft te allen tijde het recht Overeenkomsten te weigeren of aan de levering en/of uitvoering nadere voorwaarden te verbinden.
 2. Wijzigingen in de Overeenkomst door een Klant dienen tijdig en schriftelijk aan Huidpraktijkshop te worden meegedeeld. De wijzigingen in de Overeenkomst zijn van kracht door en vanaf de schriftelijke aanvaarding ervan door Huidpraktijkshop. Indien de wijzigingen hogere kosten veroorzaken worden deze een Klant extra in rekening gebracht.
 3. Indien wijzigingen in de Overeenkomst door een Klant geheel of gedeeltelijke annulering van de Overeenkomst betekent, is Huidpraktijkshop gerechtigd gemaakte kosten bij een Klant te brengen.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

 1. Indien de Klant een consument is, kan de digitaal tot stand gekomen Overeenkomst gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen worden ontbonden, mits de verzegeling van het Product na levering niet door de Klant is verbroken, de verpakking van het Product onbeschadigd is gebleven en het Product niet door de Klant is geopend. De bedenktijd gaat in op de dag nadat de Klant het Product heeft ontvangen.
 2. De Klant is aansprakelijk voor waardevermindering van het Product die het gevolg is van een manier van omgaan met het Product.
 3. Als de Klant gebruik maakt van het herroepingsrecht dient de Klant dit binnen de bedenktermijn door middel van een e-mail of via het contactformulier op de website te melden.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en het tijdig uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Klant. De Klant draagt ook (eventuele) kosten voor het terugzenden van het Product.
 5. Indien het herroepingsrecht op een juiste wijze door de Klant is uitgevoerd, zal Huidpraktijkshop voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel gebruiken dat de Klant heeft gebruikt. Als de Klant voor een duurdere methode van levering heeft gekozen dan gebruikelijk is, zal Huidpraktijkshop de bijkomende kosten niet terugbetalen.
 6. Huidpraktijkshop behoudt zich het recht voor om geretourneerde Producten te weigeren of slechts een gedeelte van het betaalde bedrag te crediteren, indien (het vermoeden bestaat dat) de Producten reeds zijn geopend, gebruikt en/of zijn beschadigd.

Artikel 7 – Inschakeling derden

Indien zulks naar het oordeel van Huidpraktijkshop redelijkerwijs noodzakelijk is, is Huidpraktijkshop gerechtigd om derden in te schakelen. Zo mogelijk en/of zonodig zal Huidpraktijkshop de Klant hierover informeren.

Artikel 8 – Prijzen

 1. Alle prijzen zijn onder voorbehoud en exclusief eventuele bijkomende kosten, zoals verzend- en transportkosten.
 2. In geval van stijging van kostprijsbepalende factoren na de totstandkoming van de Overeenkomst heeft Huidpraktijkshop het recht de overeengekomen prijs te verhogen. Aangepaste prijzen worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan een Klant. Indien de Klant een consument is heeft de Klant in dat geval recht om de Overeenkomst te ontbinden.

Artikel 9 – Facturering en betaling

 1. Een Klant dient betalingen aan Huidpraktijkshop volgens de in de bestelprocedure en op de website aangegeven betaalmethoden te voldoen, tenzij anders tussen Partijen is overeengekomen.
 2. Indien de betaling door de Klant geschiedt per creditcard worden de creditcardgegevens nagetrokken voordat de betaling geschiedt. Producten worden alleen verzonden indien het adres van de creditcardhouder overeenkomt met het opgegevens (factuur en leverings)adres.
 3. Een Klant is, zonder dat daarvoor enige aanmaning, sommatie of ingebrekestelling nodig is, van rechtswege in verzuim indien niet binnen een overeengekomen termijn is betaald.
 4. Bij een niet tijdige betaling door een Klant is over het factuurbedrag vanaf de vervaldag van de factuur tot het moment van volledige voldoening is wettelijke (handels)rente verschuldigd. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verband houdende met de inning van enige vordering op een Klant komen ter zijner laste. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het/de factuurbedrag(en), met een minimum van € 500,00 en zijn zonder nadere aanmaning verschuldigd.

Artikel 10 – Adviezen

 1. Huidpraktijkshop kan – indien daartoe opdracht is gegeven – een advies en/of plan van aanpak over de huid van de Klant geven. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard. De Klant beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of de adviezen worden opgevolgd.
 2. De aard van het advies brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de adviezen van Huidpraktijkshop kunnen beïnvloeden, zoals de inzet en medewerking van de Klant, alsmede de kwaliteit en juistheid van benodigde informatie en gegevens van de Klant.

Artikel 11 – Leveringstermijn(en)

 1. Door Huidpraktijkshop opgegeven levertermijnen gelden steeds bij benadering en gelden voor Huidpraktijkshop nimmer als fatale termijnen.
 2. Overschrijding van de door Huidpraktijkshop opgegeven levertermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de Klant nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op de Klant rustende verplichting uit de betreffende Overeenkomst.
 3. De in de Overeenkomst opgenomen leveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst door Huidpraktijkshop geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van derden, op de door die derden aan Huidpraktijkshop verstrekte gegevens.

Artikel 12 – Levering en risico

 1. Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant aan Huidpraktijkshop kenbaar heeft gemaakt. Indien de mogelijkheid tot afhalen van de Producten wordt verzocht, wordt aangegeven binnen welke termijn de Producten van een door Huidpraktijkshop aangegeven locatie kunnen worden afgehaald.
 2. De door Huidpraktijkshop te leveren Producten gelden als geleverd op het moment waarop de Producten op het aan de Klant meegedeelde moment en afleveradres ter afhaling gereed liggen, dan wel indien de Klant of een hulppersoon van de Klant het Product heeft ontvangen.
 3. Vanaf het tijdstip van levering als bedoeld in het vorige lid zijn de Producten voor rekening en risico van de Klant, ook indien Huidpraktijkshop het vervoer heeft verzorgd (al dan niet via een derde). Indien de Klant de bestelde Producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van kwaliteitsverlies en/of schade geheel voor de Klant.
 4. Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van Producten berust bij Huidpraktijkshop tot het moment van levering overeenkomstig dit artikel aan de Klant of een hulppersoon van de Klant.

Artikel 13 – Inspectie

 1. De Klant dient alle veiligheids- en gebruiksinstructies op de verpakking van de door Huidpraktijkshop geleverde Producten na te leven.
 2. De Klant is verplicht de Producten onmiddellijk na aankomst op de plaats van bestemming of, indien dit eerder is, na ontvangst, nauwkeurig te inspecteren. De Klant behoort daarbij te onderzoeken of de kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen.
 3. Na het ontdekken van enig gebrek is de Klant verplicht om enig gebruik van de betreffende Producten te staken en Huidpraktijkshop hierover te informeren.

Artikel 14 – Verplichtingen Klant

 1. De Klant is verplicht alle gegevens en bescheiden, die Huidpraktijkshop meent nodig te hebben voor het correct uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig en in gewenste vorm en op de gewenste wijze aan Huidpraktijkshop ter beschikking te stellen.
 2. Onjuistheden in de opgegeven technische informatie en/of opgedragen werkzaamheden komen voor rekening en risico van de Klant.
 3. De Klant is verplicht om het Product overeenkomstig de bestemming en instructies te gebruiken.

Artikel 15 – Klachten

 1. Eventuele klachten over de uitvoering van de Overeenkomst of een Product dienen binnen 24 uur nadat het gebrek is geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden gemeld bij Huidpraktijkshop door een mail te sturen of het contactformulier op de website in te vullen. Bij gebreke van een tijdige klacht wordt de Klant geacht hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd.
 2. Geringe, in de branche van het betreffende Product normale, afwijkingen in hoeveelheid, in de uitvoering van de levering, geringe kleurverschillen of materiaal verschillen, betreffen nimmer een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door Huidpraktijkshop en vormen nimmer een grond voor een klacht.
 3. Indien een melding niet tijdig door de Klant is gedaan, verliest de Klant alle rechten ter zake.

Artikel 16 – Gebruik van het Portaal

 1. De Klant dient voldoende maatregelen te treffen om misbruik of gebruik door derden van zijn/haar account tegen te gaan en de inloggegevens strikt geheim te houden. Het is de Klant niet toegestaan de inloggegevens aan derden te verstrekken. Gebruik van het Portaal door onbevoegden is niet toegestaan.
 2. Huidpraktijkshop is niet aansprakelijk en aanvaardt in alle gevallen geen verantwoordelijkheid voor het (laten) functioneren van het Portaal en de inhoud van de informatie op het Portaal.
 3. Het gebruik van het Portaal is niet toegestaan voor handelingen of gedragingen die in strijd zijn met de wet- en regelgeving, openbare orde en goede zeden.

Artikel 17 – Onderhoud en aanpassingen

 1. Huidpraktijkshop zal zich inspannen om het Portaal naar behoren en met zorg te laten functioneren, maar zal en kan nimmer garanderen dat het Portaal te allen tijde, onophoudelijk en zonder storingen beschikbaar zal zijn.
 2. Bij incidenten of storingen die het gevolg zijn van storingen die buiten de verantwoordelijkheid van Huidpraktijkshop vallen, zoals storingen bij een (software)provider en/of andere derden, wordt de hersteltijd opgeschort tot het moment dat de dienst van de derde weer beschikbaar is.
 3. Huidpraktijkshop heeft het recht om informatie op het Portaal te wijzigen of te verwijderen.

Artikel 18 – Gebruiksrecht

 1. De Klant krijgt een niet-exclusief, niet overdraagbaar, niet-sublicentieerbaar, persoonlijk en herroepelijk recht om het Portaal te gebruiken.
 2. De Klant heeft een gebruiksrecht voor onbepaalde tijd en kan het gebruik van het Portaal op ieder moment beëindigen door een e-mail te sturen naar Huidpraktijkshop.
 3. Huidpraktijkshop kan het gebruiksrecht van het Portaal – met onmiddellijke ingang en zonder verplicht te zijn om enige vergoeding te betalen – beëindigen in geval van misbruik van het Portaal, gebruik van Portaal in strijd met deze Algemene voorwaarden en/of indien Huidpraktijkshop hinder of schade ondervindt, zulks uitsluitend naar haar oordeel.

Artikel 19 – Privacy

Huidpraktijkshop houdt zich bij de uitvoering van de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst aan alle geldende wet- en regelgeving ten aanzien van de bescherming van de persoonsgegevens, die betrekking heeft op de Klant. Voor meer informatie verwijst Huidpraktijkshop de Klant naar het privacyverklaring op de website.

Artikel 20 – Opschorting en ontbinding

Huidpraktijkshop is gerechtigd om per direct zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, hetzij de Overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, indien een Klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor haar uit de met Huidpraktijkshop overeengekomen Overeenkomst of een daarmee samenhangende Overeenkomst voortvloeit.

Artikel 21 – Aansprakelijkheid

 1. Indien is aangetoond dat de Producten niet aan de Overeenkomst beantwoorden, heeft Huidpraktijkshop de keuze hetzij de desbetreffende Producten tegen retournering daarvan te herstellen, hetzij te vervangen door nieuwe Producten, dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Op deze nieuwe leveringen zijn deze Algemene voorwaarden onverkort van toepassing.
 2. Onverminderd het in dit artikel bepaalde is de aansprakelijkheid van Huidpraktijkshop beperkt tot nakoming van de door haar verleende garanties omschreven in deze Algemene voorwaarden.
 3. Huidpraktijkshop is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door onjuiste en/of onvoldoende informatie verstrekt door of namens de Klant en/of door onjuist of ongeoorloofd gebruik van Producten door de Klant.
 4. Onverminderd de elders in de Overeenkomst of deze Algemene voorwaarden overeengekomen beperkingen in de aansprakelijkheid van Huidpraktijkshop, is de aansprakelijkheid van Huidpraktijkshop beperkt tot vergoeding van uitsluitend de directe schade in verband met een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst. De hoogte van het door Huidpraktijkshop te betalen schadebedrag is beperkt tot maximaal ¼ van het factuurbedrag van de Overeenkomst.
 5. Huidpraktijkshop is nimmer aansprakelijk wanneer ten gevolge van een overmachtsituatie de verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan worden nagekomen.
 6. Huidpraktijkshop is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade van de Klant of derden, waaronder inkomstenderving, dan wel enige beroeps- en/of bedrijfsmatige schade aan de kant van de Klant.
 7. Voorzover de Klant schade heeft geleden welke is ontstaan door onrechtmatige daad, opzet en/of grove schuld van Huidpraktijkshop, dan wel van door Huidpraktijkshop ingeschakelde derden en/of ondergeschikten, is de hoogte van het door Huidpraktijkshop te betalen schadebedrag is beperkt tot een bedrag van € 1.000,- per schadetoebrengend feit, waarbij een reeks van samenhangende feiten wordt gezien als één feit.

Artikel 22 – Intellectuele eigendomsrechten

Huidpraktijkshop behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot Producten van de geest welke zij gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkelt en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, en ten aanzien waarvan Huidpraktijkshop de auteursrechten of andere rechten van het intellectuele eigendom heeft, of geldend kan maken.

Artikel 23 – Overige bepalingen

 1. Huidpraktijkshop mag de Algemene voorwaarden op ieder door haar gewenst moment (eenzijdig) wijzigen en/of aanvullen.
 2. Indien enige bepaling of enig gedeelte van een bepaling van onderhavige Algemene voorwaarden om welke reden dan ook geheel of gedeeltelijk onverbindend is, doet zulks niet af aan de verbindendheid van de resterende bepalingen van deze Algemene voorwaarden c.q. van het resterende gedeelte van de betreffende bepaling.
 3. In alle gevallen waarin de relatie tussen een Klant en Huidpraktijkshop eindigt, ingevolge enige bepaling van deze Algemene voorwaarden of door tussenkomst van de rechter, blijven deze Algemene voorwaarden de rechtsverhouding tussen Partijen beheersen, voor zover dit voor de afwikkeling van de relatie noodzakelijk is.
 4. Op alle rechtsbetrekkingen tussen Huidpraktijkshop en een Klant is Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. Uitsluitend is de rechtbank bevoegd van de vestigingsplaats van Huidpraktijkshop om van geschillen kennis te nemen.